Amennyiben a BMW Hungary Kft. („BMW”, „mi”, „minket”, „a mi”) a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, „DSA”) 3. cikkének g) pontja szerinti közvetítő szolgáltatásokat kínál ezen a weboldalon, úgy a következő információk érvényesek arra:

1)  A digitális szolgáltatásokról szóló rendelettel kapcsolatos kommunikációért felelős kapcsolattartó pontok (DSA 11. és 12. cikke)

A tagállami hatóságok, a Bizottság és a 61. cikkben említett Testület (DSA 11. cikk (1) bekezdés), valamint a szolgáltatásaink igénybe vevői (DSA 12. cikk (1) bekezdés) számára kijelölt központi kapcsolattartó pontunk a következő:

E-mail: [dsa_hu@bmw.hu]

Telefonon is elérhet minket a következő számon: [+36 80 990 011]

A következő nyelveken kommunikálhat velünk: [magyar], valamint angol.

2) Átláthatósági jelentések (DSA 15. cikke)

A DSA 15. cikkének (1) bekezdése szerint kötelesek vagyunk évente egyszer nyilvánosan átláthatósági jelentéseket elérhetővé tenni minden olyan tartalommoderálásról, amelyet végzünk. Ezek a jelentések a megfelelő időben itt lesznek elérhetőek.

3) Bejelentési és cselekvési mechanizmusok (DSA 16. cikke)

A DSA 16. cikke értelmében bármely magánszemélynek vagy szervezetnek lehetősége van arra, hogy bejelentést tegyen olyan információról, amely a magánszemély vagy szervezet szerint jogellenes tartalom a következő weboldal(ak)on: [www.bmw.hu]. Ezt úgy teheti meg, hogy e-mailt küld a következő címre: [dsa_hu@bmw.hu]. Amennyiben ilyen bejelentést szeretne tenni, kérjük, hogy bejelentés a következő elemeket is tartalmazza:

a) annak kellően részletes magyarázata, hogy miért állítja, hogy a szóban forgó információ jogellenes tartalom;

b) az információ pontos elektronikus helyének egyértelmű megadása, például a pontos URL vagy URL-ek, vagy szükség esetén a jogellenes tartalom azonosítását lehetővé tevő további információk a tartalom típusa és az adott szolgáltatás típusa szerint;

c) az Ön neve és e-mail-címe (kivéve a szexuális bántalmazással, szexuális kizsákmányolással, gyermekpornográfiával, gyermekkel való, szexuális céllal történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos bűncselekményeket, valamint az ilyen bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos felbujtást, bűnsegélyt és kísérleteket magukban foglaló információk esetében). Ezekben az esetekben vagy más esetekben, amikor az azonosítás lehetősége nélkül szeretne bejelentést tenni, a következő kapcsolatfelvételi lehetőség áll rendelkezésére: [+36 80 990 011]

d) nyilatkozat, amely megerősíti, hogy Ön jóhiszeműen jár el, és a bejelentésben szereplő információk és állítások pontosak és hiánytalanok.

Minden bejelentést időben, kellő gondossággal, nem önkényesen és tárgyilagosan eljárva feldolgozunk; indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az adott tartalmat bejelentő magánszemélyt vagy szervezetet döntésünkről, valamint az esetleges jogorvoslati lehetőségekről.

4) Tájékoztatás a szolgáltatás használatával kapcsolatos tartalmi korlátozásokról (DSA 14. cikke (1) bekezdésének 3. mondata), a belső panaszkezelési rendszerünkről (DSA 20. cikke) és a peren kívüli vitarendezési lehetőségekről (DSA 21. cikke)

Az alábbiakban ismertetett, belső panaszkezelési rendszerünkkel (DSA 20. cikke) és a peren kívüli vitarendezési lehetőségekkel (DSA 21. cikke) kapcsolatos információk kizárólag a BMW olyan szolgáltatásainak igénybe vevőire érvényesek, melyek a DSA értelmében „online platformnak” minősülnek. Ezek a platformok a következők: BMW Készletmotor-kereső, BMW Szervizidőpont-foglalás, BMW Connected Ride Store].

A DSA értelmében bizonyos korlátozó döntéseket hozhatunk a közvetítő szolgáltatásaink igénybe vevőinek (beleértve a bejelentést tevő magánszemélyt vagy szervezetet is) tartalmával vagy fiókjával kapcsolatban, amennyiben úgy véljük, hogy a szolgáltatások igénybe vevői törvénysértést követtek el, illetve megsértették az általános, illetve az adott közvetítő szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeinket (a továbbiakban: „általános szerződési feltételek”). Dönthetünk például úgy, hogy (i) korlátozzuk a szolgáltatás igénybe vevője tartalmának láthatóságát, (ii) felfüggesztjük, ill. részben vagy teljesen megszüntetjük a szolgáltatás igénybe vevője által használt szolgáltatás nyújtását, (iii) felfüggesztjük vagy megszüntetjük a szolgáltatás igénybe vevőjének fiókját, (iv) korlátozzuk a szolgáltatás igénybe vevője tartalmára vonatkozóan biztosított bevételszerzési lehetőségeket, vagy (v) megtagadhatjuk a vállalkozásoknak az online piactereik használatát, ha nem tudjuk a DSA által előírt módon azonosítani (nyomon követni) azokat a vállalkozásokat. Olyan döntést is hozhatunk, hogy a szolgáltatás igénybe vevője által az esetlegesen jogellenes vagy a szerződési feltételeinket sértő tartalommal kapcsolatban benyújtott bejelentés alapján nem intézkedünk.

  • Belső panaszkezelési rendszer:

Amennyiben a szolgáltatásaink igénybe vevői nem értenek egyet a döntéssel, panaszt nyújthatnak be a BMW döntése ellen a belső panaszkezelési rendszerünkön keresztül. A panaszok a megtámadott döntés kézhezvételétől számított 6 hónapon belül díjmentesen nyújthatók be a következő címre küldött e-mailen keresztül: [dsa_hu@bmw.hu]. Amennyiben további információra van szükségünk a panasz feldolgozásához, munkatársaink kapcsolatba léphetnek a panaszosokkal. A panaszokat időben, megkülönböztetéstől mentesen, kellő gondossággal és nem önkényesen eljárva, megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet felügyelete alatt dolgozzuk fel. Amint meghoztuk a döntést, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk arról a panaszost.

  • Peren kívüli vitarendezés tanúsított peren kívüli vitarendezési testületek előtt:

A belső panaszkezelési rendszerünk keretében hozott döntésekkel kapcsolatos viták rendezése érdekében többek között lehetőség van peren kívüli vitarendezésre a DSA 21. cikkében meghatározott úgynevezett „tanúsított peren kívüli vitarendezési testület” előtt. A tanúsított peren kívüli vitarendezési testületek pártatlan és független testületek, melyeket az uniós tagállamok kifejezetten tanúsítottak, és amelyeknek jogosultságuk és szakértelmük miatt módjukban áll a hozzájuk benyújtott vitákat felülvizsgálni. A BMW a törvényi előírásoknak megfelelően együttműködik a peren kívüli vitarendezési testülettel. A BMW vállalatot azonban nem kötik a peren kívüli vitarendezési testület által hozott döntések.

Az adott peren kívüli vitarendezés további részleteiről a vállalat tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőit, egyes esetekben a fellebbezéssel megtámadható határozatokról is.

A fenti információk nem korlátozzák a szolgáltatás igénybe vevőinek a BMW vállalattal szemben támasztott követeléseik bíróság előtt történő érvényesítésére vonatkozó jogát.

5) A visszaélésekkel szembeni intézkedések és védelem (DSA 23. cikke)

Észszerű időtartamra és előzetes figyelmeztetést követően felfüggesztjük szolgáltatásaink nyújtását a szolgáltatások azon igénybe vevői számára, amelyek gyakran bocsátanak rendelkezésre nyilvánvalóan jogellenes tartalmakat. Ezenkívül – észszerű időre és előzetes figyelmeztetést követően – felfüggesztjük a bejelentési és cselekvési mechanizmusok, illetve a belső panaszkezelési rendszerek révén az olyan magánszemélyek vagy szervezetek, illetve panaszosok által tett bejelentések és panaszok kezelését, akik vagy amelyek gyakran tesznek nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentéseket vagy panaszokat.  A szolgáltatás felfüggesztésről szóló döntés meghozatalakor eseti elbírálás alapján, időben, kellő gondossággal és objektíven értékeljük, hogy a szolgáltatás igénybe vevője, az adott magánszemély, szervezet vagy panaszos részt vesz-e visszaélésben; ezen értékelés során minden olyan releváns tényt és körülményt figyelembe veszünk, amely a rendelkezésünkre álló információkból nyilvánvaló. Azok a körülmények, amelyeket figyelembe fogunk venni annak meghatározásakor, hogy történt-e visszaélés, és hogy milyen időtartamúnak kell lennie a felfüggesztésnek, legalább az alábbiakat magukban foglalják:

a) a nyilvánvalóan jogellenes tartalmú elemek abszolút száma, amelyeket egy adott időtartományon belül nyújtottak be;

b) az elemek relatív aránya az adott időtartományon belül rendelkezésre bocsátott információk, illetve megtett bejelentések teljes számához képest;

 c) a visszaéléseknek – beleértve a jogellenes tartalmak jellegét is –, illetve azok következményeinek a súlyossága;

d) a szolgáltatás igénybe vevőjének, az adott magánszemélynek, szervezetnek vagy panaszosnak a szándéka, amennyiben azt azonosítani lehet.

6) Saját kiállítású tanúsítványok megszerzése

A BMW minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon elérhető online platformokon termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínáló valamennyi a kereskedőtől 2025. február 16-én vagy azt megelőzően a DSA 30. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti saját kiállítású tanúsítványt szerezzen be, amelyben az adott kereskedő vállalja, hogy csak olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínál, amelyek megfelelnek az uniós jog alkalmazandó szabályainak. Ezt a saját kiállítású tanúsítványt minden olyan kereskedőtől megkaptuk, aki 2024. február 17. óta hozzáférést kapott ezekhez az online platformokhoz.

+ További információk
spinner